Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Шиханов Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.05.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25590014
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Подiльський, 04070, м. Київ, вул.Григорiя Сковороди,21/16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044-593-31-55 044-593-75-08
1.6. Електронна поштова адреса емітента
inna.korolchuk@midland.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України 81(3631)   29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://ksg.kiev.ua/ в мережі Інтернет 13.05.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки У зв'язку з тим, що Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" (далi - Товариство) не є акцiонерним товариством, звiт Товариства не мiстить iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв, iнформацiю про дивiденти, iнформацiю про випуски акцiй емiтента та iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, а також не мiстить копiй протоколiв загальних зборiв емiтента, що проводились у звiтному роцi та про стан корпоративного управлiння.
У зв'язку з тим, що Товариство в процесi своєї дiльностi випустило лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв та про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Облiгацiї в лiстингу не перебувають та кредитний рейтинг не отримувало, у зв'язку з цим iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнена у зв'язку iз вiдсутнiстю таких гарантiй вiд третiх осiб.
Товариством не заповнено iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, через вiдсутнiсть таких договорiв та фактiв, пов'язаних iз ними.
Товариство не є Фондом операцiй з нерухомiстю, тому основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та Правил ФОН вiдсутня.
Товариство не заповнює рiчну звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Оскiльки Товариством не випускались цiльовi облiгацiї, звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.
Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розпорядження електроенергiєю, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, не заповнювались, оскiльки в процесi дiяльностi Товариства протягом 2012 року такi факти особливої iнформацiї не виникали.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "КС Груп"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
04070
3.1.5. Область, район
м. Київ , Подiльський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Григорiя Сковороди,21/16
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 606686
3.2.2. Дата державної реєстрації
11.05.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
18776900
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
18776900
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26504714
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
3.3.5. МФО банку
334851
3.3.6. Поточний рахунок
26504714
3.4. Основні види діяльності
64.19 Iншi види грошового посередництва
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерька дiяльнiсть серiя АВ № 493360 26.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 26.10.2014
Опис Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Брокерської дiяльностi з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть серiя АВ № 493361 26.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 26.10.2014
Опис Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Дилерської дiяльностi з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з т оргiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг серiя АВ № 493362 26.10.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 26.10.2014
Опис Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" 49000 Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Опис Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" (далi - АУФТ) є неприбутковим добровiльним договiрним об'єднанням пiдприємств - професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. АУФТ здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв. Дiяльнiсть АУФТ спрямована на сприяння здiйсненню дiяльностi своїх Членiв, органiзацiю та координацiю програм пiдвищення професiйного рiвня та пiдготовки фахiвцiв Членiв АУФТ, проведення накуково-практичних конференцiй, розробку заходiв щодо захисту прав та здiйснення представництва та захист iнтересiв Членiв АУФТ та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв в органах державної влади та управлiння, запровадженню ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж Членами АУФТ, мiж Членами АУФТ та їх клiєнтами, iнiцiювання вдосконалення нормативної бази фондового ринку та законодавства України в цiлому, пiдпримання розвитку iнфраструктури фондового ринку України, запровадження нових iнформацiних технологiй з метою наскрiзної автоматизацiї дiяльностi професiйних учасникiв фондового ринку, вдосконалення облiку пiд час здiйснення професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку та провадження електоронного документооблiку i т.iн. Основнi функцiї Товариства як Члена АУФТ: виконання вимог чинного законодавства про цiннi папери, Правил АУФТ, рiшень органiв АУФТ, врахування їх рекомендацiї, забезпечення вiдкритостi iнформацiї для перевiрок, що проводяться АУФТ, не допущення випадкiв зловживання належнiстю до АУФТ, своєчасне та в повному обсязi надання АУФТ звiтностя, документiв та iнформацiї щодо своєї професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбачених Правилами АУФТ, дотримання правил комерцiйної конкуренцiї i т.iн. Товариство є членом АУФТ з 28.04.2007р.
 
Асоцiацiя "Фондове партнерство" 01133 Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31
Опис Дiяльнiсть Асоцiацiї "Фондове партнерство" (далi - АФП) спрямована на розроблення, поширення норм, правил i стандартiв провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, захисту прав та законних iнтересiв членiв АФП, сприяння професiйнiй пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї фахiвцiв - працiвникiв членiв АФП, сприяння створенню i вдосконаленню законодавчого i регуляторного середовища для фондового ринку України, сприяння гармонiзацiї законодавства України iз законодавством Європейського Союзу та його реформування з використанням досвiду розвинених ринкiв, сприяння захисту прав iнвесторiв та клiєнтiв членiв АФП i т.iн.Основнi функцiї Товариства як члена АФП: сприяння досягненню мети АФП, передбаченої її Статутом, дотримування правил добросовiсної конкуренцiї, недопущення випадкiв зловживання належнiстю до АФП, не розголошення наданої йому iнформацiї, а також iнформацiї, що стала вiдома йому внаслiдок його статусу i яка має комерцiйний/конфiденцiйний характер стосовно АФП або будь-кого з її членiв i т.iн. Товариство є членом АФП з 26.08.1998р.
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння та контролю Товариством є:
Загальнi збори Учасникiв Товариства - вищий орган;
Дирекцiя (на чолi з Генеральним директором) - виконавчий орган;
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.
Товариство може також створювати iншi органи управлiння, якi дiють в межах компетенцiї, що надана їм Загальними зборами Учасникiв.
Загальнi збори Учасникiв скликаються не рiдше, нiж один раз на квартал. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час змiнити свого представника, заздалегiдь письмово повiдомивши про це iнших Учасникiв. Учасник Товариства має право передати свої повноваження у Загальних зборах Учасникiв iншому Учаснику або представнику iншого Учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi.
Загальнi збори Учасникiв можуть обрати iз свого складу Голову Товариства строком на два роки. Жоден iз учасникiв не може бути Головою Товариства бiльше нiж два строки пiдряд.
Голова Товариства виконує наступнi функцiї (має компетенцiю):
1.керує роботою Загальних зборiв учасникiв;
2.скликає черговi та позачерговi Загальнi збори Учасникiв Товариства, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, а також у випадках виникнення необхiдностi термiнового вирiшення питання, вирiшення якого входить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства;
3.органiзує ведення протоколу;
4.затверджує штатний розклад Товариства.
5.має право без довiреностi представляти Товариство перед iншими особами, українськими та iноземними державними установами, органiзацiями, пiдприємствами та фiрмами всiх форм власностi, громадськими та мiжнародними органiзацiями, мiжнародними фiнансовими установами, фондами та об'єднаннями з будь-яких питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї.
До виключної компетенцiї (функцiй) Загальних зборiв Учасникiв належить:
1. визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;
2.внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного капiталу;
3.створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження статутiв i положень про них, призначення та звiльнення керiвникiв цих пiдроздiлiв;
4.затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його внутрiшньої структури;
5.прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
6.вирiшення питання про придбання Товариством частки статутного капiталу;
7.обрання та вiдкликання Генерального директора та iнших членiв Дирекцiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї;
8.затвердження рiчних звiтiв про результати дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;
9.винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
10.визначення порядку внесення додаткових внескiв до статутного капiталу Товариства;
11.визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
12.прийняття нових Учасникiв в Товариство;
13.виключення учасника з Товариства;
14.прийняття рiшення про джерела покриття збиткiв Товариства у випадку недостачi коштiв резервного фонду.
Загальнi збори Учасникiв Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв.
З питань, зазначених у абзацах 1, 2 та 13, рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства.
При вирiшеннi питання щодо виключення учасника з Товариства, цей учасник (його представник) у голосуваннi участi не бере.
Щодо iнших питань рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв.
Голова Товариства вправi скликати позачерговi Загальнi збори Учасникiв Товариства, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, а також у випадках виникнення необхiдностi термiнового вирiшення питання, вирiшення якого входить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства.
Кожен з Учасникiв Товариства, а також Генеральний директор та Голова Ревiзiйної комiсiї мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства в будь-який час i з будь-якого приводу. Якщо протягом двадцяти п'яти днiв Голова Товариства не виконав вказаної вимоги, зазначенi особи вправi самостiйно скликати Загальнi збори Учасникiв.
Загальнi збори Учасникiв Товариства мають право приймати рiшення тiльки з питань, включених до порядку денного, яка повинна бути розiслана Учасникам не менш, нiж за п'ятнадцять дiб до початку Загальних зборiв учасникiв.
В окремих випадках допускається прийняття рiшення Загальними зборами Учасникiв Товариства шляхом опитування. У цьому випадку проект рiшення або питання для голосування надсилається Учасникам Товариства, якi в письмовiй формi повiдомляють свою думку про нього. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голова Загальних зборiв Учасникiв повинен проiнформувати всiх Учасникiв про прийняте рiшення. Рiшення шляхом опитування вважається прийнятим при вiдсутностi заперечень хоча б одного з Учасникiв.
Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя на чолi з Генеральним директором.
До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв Учасникiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори Учасникiв можуть прийняти рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора.
Дирекцiя пiдзвiтна у своїй дiяльностi Загальним зборам Учасникiв Товариства i органiзовує виконання їх ухвал.
Генеральний директор здiйснює оперативне керiвництво всiєю дiяльнiстю Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв Учасникiв.
Генеральний директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. Заступники Генерального директора також можуть бути надiленi цим правом Загальними зборами Учасникiв Товариства.
Генеральний директор, а за дорученням Загальних зборiв Учасникiв - його заступники, а також Голова Товариства, уповноважений виконувати такi дiї (функцiї):
1.Розпоряджатися всiм майном та коштами Товариства;
2.Представляти Товариство у всiх українських та iноземних закладах, органiзацiях, пiдприємствах, установах;
3.Укладати в України i за кордоном рiзного роду угоди, договори, контракти без обмеження суми, якi утворюють або припиняють будь-якi правовi наслiдки для Товариства;
4.Пiдписувати фiнансовi документи;
5.Видавати доручення (довiреностi);
6.Складати фiнансовi плани та звiти про їх виконання;
7.Вiдкривати в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;
8.Подавати вiд iменi Товариства претензiї та позови;
9.Розподiляти обов'язки мiж посадовими особами та штатним персоналом товариства;
10.Призначати посадових осiб та звiльняти їх, заохочувати працiвникiв Товариства та накладати стягнення;
11.Контролювати режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;
12.Приймати рiшення i видавати накази, розпорядження з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства;
13.Контролювати дотримання Товариством законодавства;
14. Здiйснювати будь-якi iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства вiдносяться до виняткової компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї.
Основною функцiєю Ревiзiйної комiсiї є здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї Товариства. Ревiзiйну комiсiю обирають Загальнi збори Учасникiв Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк. З числа членiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв Товариства обирають Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Перевiрки дiяльностi Дирекцiї Товариства здiйснюються Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Учасникiв, за особистою iнiцiативою або на вимогу хоча б одного iз Учасникiв, але не рiдше одного разу на рiк. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їм необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв i особистих пояснень.
Ревiзiйна комiсiя направляє результати здiйснених нею перевiрок Загальним зборам Учасникiв.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдноситься складання своїх висновкiв за рiчними звiтами i балансами та подання їх Загальним зборам Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв затверджують рiчний звiт про дiяльнiсть товариства та його баланс тiльки за наявностi висновку Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза iстотним iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанiя "ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (GLOBAL STEEL SNVESTMENTS LIMITED) 5188128 00000Сполучене Королiвство N21, 3NA м. Лондон Кiнгз Авеню, 1 99.999998668
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВIФ "Спiвдружнiсть-2" 22592656 49000Україна м.Днiпропетровськ вул.Благоєва, 31, оф.22-2 0.000001332
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб;
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа;
Фонд оплати працi - 418 330,47 грн.
У порiвняннi з 2012 роком фонд оплати працi Товариства зменшився на 101 440,72 грн.
Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента та вимогам, встановленим чинним законодавством. Товариством на постiйнiй основi проводиться внутрiшнє навчання працiвникiв уповноваженими на це особами, а у разi виникнення необхiдностi працiвники Товариства проходять навчання у спецiалiзованих закладах з пiдвищення квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Божок Людмила Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 997882 18.02.1999 Броварський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища, Київський iнститут народного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металургiйний центр" - головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер судимостi та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час Божок Л.Д. обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Металургiйний центр" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) (основне мiсце роботи); в Товариствi працює головним бухгалтером за сумiсництвом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиханов Олександр Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 067562 17.02.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища, Жданiвський металургiйний iнститут, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами " Ессетс Девелопмент Кепiтал"
6.1.8. Опис
Генеральний директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
До 31.05.2010р. працював за сумiсництвом в ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посадi начальника департаменту маркетингової дiяльностi; до 31.10.2010р. працював за сумiсництвом в ТОВ "МД Холдинг" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посадi директора департаменту маркетингу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Експрес-Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20053145
Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Київ проспект Повiтрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534165
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2010
Міжміський код та телефон 044 406 28 74
Факс 044 406 28 74
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Опис Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Стандарт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531131
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський р-н, м.Київ вул.Григорiя Сковороди, 21/16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2304
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 044 561 27 05
Факс 044 561 27 05
Вид діяльності аудиторьска дiяльнiсть
Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Стандарт" - свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рiшенням АПУ № 161 вiд 30.03.2006, подовжене рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15.03.2007р. № 553. Серiя та номер Свiдоцтва: АБ 000254. Реєстрацiйний номер свiдоцтва: 280. Строк дiї Свiдоцтва з 29.03.2011р. по 24.02.2016р. подовжено рiшенням ДКЦПФР № 322 вiд 29.03.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н. м.Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044 585 42 40
Факс 044 585 42 40
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитрана дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi (депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв)

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14.05.2007 216/2/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 50000 2228 Бездокументарні іменні 111400000 14.5 один раз пiсля закiнчення термiну обiгу облiгацiй 18770900.00 21.05.2010
Опис Торгiвля облiгацiями Товариства випуску за реєстрацiйним номером № 216/2/07 здiйснювалась на внутрiшнiх ринках цiнних паперiв. Оскiльки даний випуск має закриту (приватну) форму розмiщення факти лiстингу та/або делiстингу цiнних паперiв на фондових ринках за цим випуском вiдсутнi. Також вiдсутнi факти додаткової емiсiї .
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Протягом 2012 року Товариством не проводились процедури злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органами управлiння та контролю Товариства є: Збори учасникiв Товариства - вищий орган; Дирекцiя (на чолi з генеральним директором) - виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. Загальнi збори Учасникiв скликаються не рiдше, нiж один раз на квартал. Учасники мають кiлькiсть голосiв пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Права, обов'язки та компетенцiя Загальних зборiв Учасникiв Товариства визначенi в Статутi Товариства, що не суперечить чинному законодавству України. Генеральний директор пiдзвiтний в своїй дiяльностi Зборам Учасникiв Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя направляє результати здiйснених нею перевiрок Зборам Учасникiв. Перевiрка фiнансової та господарської дiяльностi Товариства здiйснюється фiнансовими органами, аудиторськими органiзацiями, а в разi необхiдностi також iншими державними органами в межах їх компетенцiї.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк запасiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20 жовтня 1999 р. N 246.
Класифiкацiя та оцiнка запасiв вiдповiдають з П(С)БО № 9. Метод оцiнки руху запасiв встановлений метод ФIФО, обраний Товариством та вiдповiдно зафiксований у наказi "Про облiкову полiтику Товариства" вiдповiдає П(С)БО № 9.
Товариством забезпечено незмiннiсть протягом звiтного перiоду порядку визначення зносу (нарахування амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв. При цьому для основних засобiв та нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Визначення вартостi поточних фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 12.
Текст аудиторського висновку
ТОВ «Аудиторська фiрма «Стандарт»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2304,
видане 30.03.2001 р. Аудиторською Палатою України
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд.21/16, т. /ф. 585-36-08
Аудиторський висновок № 19
щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп»
станом на 31.12.2012 року
м. Київ 26 квiтня 2013 р.

Аудиторський висновок подається керiвним органам управлiння Пiдприємства з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп» (далi - Товариство) та, у вiдповiдностi до чинного законодавства, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на вимогу нормативних актiв останньої.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп»
Код ЄДРПОУ 25590014
Дата державної реєстрацiї 11.05.1998р.
Орган, що видав свiдоцтво Голосiївська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата реєстрацiї у державному реєстрi фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв 10.11.2004р. №211
Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть Серiя АВ №493360, видана 26.10.2009р.
Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть Серiя АВ №493361, видана 26.10.2009р.
Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг Серiя АВ №493362, видана 26.10.2009р.
Юридична адреса та мiсцезнаходження Україна, 04070 м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, 21/16
Телефон (044) 5933155
Назва банку, р/р, МФО банку Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"
р/р 26504714, МФО 334851
Основнi види дiяльностi 64.19 Iншi види грошового посередництва
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
Перевiрку сплановано та проведено у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора, щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть », МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528 „Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку”.
Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. Цi процедури включають оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства та помилки. При проведеннi оцiнки таких ризикiв аудитор аналiзує заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп»:
? Баланс станом на 31 грудня 2012 року;
? Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк;
? Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
? Звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
? Примiтки до рiчної звiтностi за 2012 рiк;
? Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» за 2012 рiк.

Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю несе керiвництво Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп». Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної перевiрки.
Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Звертаємо увагу, що аудитор не приймав участi при iнвентаризацiї необоротних активiв та товарно-матерiальних цiнностей, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення, тому не може висловити думку стосовно фактичної наявностi необоротних активiв та запасiв на звiтну дату.
Також аудитор не проводив звiрку дебiторської заборгованостi шляхом направлення письмових запитiв на адресу пiдприємств-дебiторiв, тому не можливо висловити думку стосовно повноти вiдображення дебiторської заборгованостi в облiку на дату звiтностi.
Товариство має на балансi довгостроковi фiнансовi зобов’язання у виглядi емiтованих облiгацiй Товариства на суму 111 400,0 тис. грн. Емiсiя була зареєстрована 14.05.2007 року, дата погашення облiгацiй 21.05.2010 року. Товариство здiйснило викуп облiгацiй власної емiсiї 20.05.2010 року, сума договору склала 130 170,9 тис. грн. Пiсля закiнчення строку обiгу облiгацiй Товариство мало вiдобразити у iнших фiнансових витратах 18 770,9 тис. грн, та списати заборгованiсть з iнших довгострокових фiнансових зобов’язань у розмiрi 111 400,0 тис. грн. на фiнансовi результати перiоду, та, одночасно, вилучити з вартостi активiв Товариства вартiсть викуплених облiгацiй власної емiсiї, так як вони не вiдповiдають визначенню активiв. За облiгацiї Товариство розрахувалось протягом 2012 року, але документи до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку наданi не були. Зазначимо, що встановлена розбiжнiсть має суттєвий вплив на показник нерозподiленого прибутку, який зазначено у складi фiнансової звiтностi Товариства стр. 350, ряд. 4 Балансу. При перерахунку фiнансового результату за наслiдками господарювання Товариства нерозподiлений прибуток складає 36 272,0 тис. грн. повинен бути зменшений i становити суму в розмiрi 17 501,1 тис. грн. Таким чином, встановлене вiдхилення в розрiзi дiяльностi Товариства є досить суттєвим, але не змiнює стан справ у цiлому.
Товариство має на балансi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права iнших пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi та на дату балансу вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу Товариство не здiйснювало, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91. На нашу думку невизначенiсть в облiковiй полiтицi Товариства принципiв оцiнки фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, має вплив на оцiнку вiдповiдних статей балансу на дату фiнансової звiтностi.
Висновок аудитора (умовно – позитивна думка)
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть Товариства в усiх iнших суттєвих аспектах достовiрно i справедливо подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2012 року, а також результати дiяльностi за 2012 рiк.
Розкриття iнформацiї
стосовно iнших юридичних та регулятивних вимог
Додаткова iнформацiя розкривається вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528 „Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку” та iнших рiшень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Пiдтвердження вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв Товариства здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 144 «Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 4: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку».
Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi методичних рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17 листопада 2004 року, та на вимогу ч.4 ст. 144 Цивiльного кодексу України №435-IV вiд 16.01.2003 року.
Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) – (II р П+III р П +IV р П + V р П) = 55 074 тис. грн.
На думку аудитора вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вищенаведеним вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня 2012 року товариства є бiльшою вiд статутного капiталу.
Розрахунок показникiв лiквiдностi професiйного учасника фондового ринку
Розрахунок показникiв лiквiдностi професiйного учасника фондового ринку Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп» здiйснено вiдповiдно Положення про розрахунок показникiв лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 27 грудня 2007, №2381 з змiнами та доповненнями.
Лiквiднiсть торговця цiнними паперами
Товариство в своїй дiяльностi дотримується вимог лiквiдностi, встановлених Положенням про розрахунок показникiв лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку, затвердженим рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.12.2007 №2381.
Показники капiталу та iнвестування торговцiв цiнними паперами
№ п/п
Показники Формули розрахунку показника
Норма Значення показника
31.12.12р.
показники капiталу
1 Мiнiмальний розмiр власних коштiв ВК = (ОК + ДК) - бал. рах. 141
ОК = (бал. рах. 40 - бал. рах. 45 - бал. рах. 46) + + бал. рах. 421 + бал. рах. 422 + бал. рах. 43) - бал. рах. 38 - (бал. рах. 12 - бал. рах. 133) - бал. рах. 154 - бал. рах. 442.
ДК = бал. рах. 423 + бал. рах. 424 + бал. рах. 425 + + бал. рах. 441. 600,0 тисяч гривень 894 265 тисяч гривень
2 Адекватнiсть власних коштiв ВК / Ар - П3 х 100% не менше 10 вiдсоткiв 52
3 Адекватнiсть основного капiталу ОК / Ар х 100%
не менше 4 вiдсоткiв 1,1
показники iнвестування
4 Iнвестування в цiннi папери окремо за кожною юридичною особою Кiн / ВК х 100%
не бiльше 15 вiдсоткiв
4.1 ВАТ «Рiвнельон» 0,005/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,0
4.2 ВАТ «Запорiжвогнетрив» 15/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,002
4.3 ВАТ «Днiпрошина» 0,91/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,0
4.4 ВАТ «Запорiжвогнетривсервiс» 0,56 / 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,0
4.5 ВАТ «КБУ Теплових мереж» 10/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,001
4.6 ВАТ «Констянтинiвський завод Втормет» 0,007/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,0
4.7 ВАТ «Українська Бiржа» 2/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,0
4.8 ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» 2 225/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,25
4.9 ВАТ «Укрнафта» 5,3/ 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,001
4.10 ПЗНВIФ «Металург-Iнвест» 42,7 / 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 0,005
4.11 ВАТ «Запорiжсталь» 1 230 648 / 894 265 х 100% не бiльше 15 вiдсоткiв 137,62
5 Загальна сума iнвестування 1 232 949,48/ 894 265 х 100%
не бiльше 90 вiдсоткiв 137,87
Розрахунок власних коштiв торговця цiнними паперами
Розрахунок власних коштiв торговця цiнними паперами проводиться згiдно з вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27 грудня 2007 року N 2381, Додаток 2
до Положення про розрахунок показникiв лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку.
Власнi кошти торговця цiнними паперами обчислюються за такою формулою:
ВК = (ОК + ДК) - бал. рах. 141 = 18 802 + 875 471 – 8 = 894 265
де ВК - власнi кошти торговця цiнними паперами;
ОК - основний капiтал;
ДК - додатковий капiтал;
бал. рах. 141 - балансовий рахунок вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку.
Основний капiтал (ОК) торговця цiнними паперами обчислюється за формулою:
ОК = (бал. рах. 40 - бал. рах. 45 - бал. рах. 46) + бал. рах. 421 + бал. рах. 422 + бал. рах. 43) - бал. рах. 38 - (бал. рах. 12 - бал. рах. 133) - бал. рах. 154 - бал. рах. 442. =18 777+25-(24-24)=18 802 тис.грн
Додатковий капiтал (ДК) торговця цiнними паперами обчислюється за формулою:
ДК = бал. рах. 423 + бал. рах. 424 + бал. рах. 425 + бал. рах. 441. = (839 199 + 36 272)= 875 471 тис.грн.
Товариство в своїй дiяльностi дотримується вимог лiквiдностi, встановлених Положенням про розрахунок показникiв лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку, затвердженим рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.12.2007 № 2381.

Iнша iнформацiя
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено.
На думку аудитора виконання правочинiв, у тому числi на суму 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi проводились у вiдповiдностi до Статуту Товариства та вимог дiючого законодавства.

Пiд час аудиторської перевiрки встановлено наявнiсть у Товариства системи, за допомогою якої спрямовують та контролюють дiяльнiсть товариства. У рамках корпоративного управлiння визначено, яким чином керiвництво здiйснює контроль за дiяльнiстю менеджерiв, а також яку вiдповiдальнiсть несуть менеджери за результати дiяльностi Товариства. Функцiї внутрiшнього аудиту в Товариствi виконує спецiально призначений працiвник. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю на думку аудитора задовiльний.
Аудиторськими процедурами по оцiнцi ризикiв можливостi iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi внаслiдок шахрайства навмисних дiй, здiйснених особами керiвного складу та спiвробiтниками Товариства, а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi не встановлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Стандарт». Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рiшенням АПУ №228/4 вiд 24.02.2011р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15.03.2007 року №553. Серiя та номер Свiдоцтва: АБ 000254. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 280. Строк дiї Свiдоцтва з 29.03.2011 по 24.02.2016р. подовжено рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.03.2011 року. Свiдоцтво про вiдповiдальнiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ№214/1 вiд 29.04.2010р.
Мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд. 21/16, т./факс 585-36-08
Пiдстава проведення перевiрки: Договiр № 19 вiд 03.04.2013 р.
Термiн перевiрки: розпочата 03 квiтня 2013р., закiнчена 26 квiтня 2013р.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Стандарт» _________________________
Н.В.Мельник
(Сертифiкат аудитора серiї А №005734 вiд 29.04.р.2004 р., рiшення Аудиторської Палати України №134 вiд 29.04.2004р., подовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26.03.2009 р.)
Результати перевiрки окремих компонентiв фiнансової звiтностi
При перевiрцi окремих компонентiв фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. ми керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
В ходi проведення аудиторської перевiрки були вивченi установчi документи, зроблено порiвняння даних, вiдображених в бухгалтерськiй звiтностi з даними журналiв-ордерiв, зроблена оцiнка господарських операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку вимогам дiючого законодавства. До iнформацiї, що перевiрялась, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка, обчислення, аналiтичнi процедури.
1. Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства
1.1. Розкриття iнформацiї про облiк необоротних активiв Товариства
Вiдповiдно П(С)БО 7 «Основнi засоби», П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та П(С)БО 2 «Баланс» у статтi «Основнi засоби» звiту Товариства наведено вартiсть власних основних засобiв, нематерiальних активiв та вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв у загальнiй залишковiй вартостi 81,0 тис. грн.
На нашу думку, бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92. До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року.
Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй на кiнцеву дату звiтного перiоду становить 8 тис грн. Визначення первiсної вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснено вiдповiдно до П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91, за собiвартiстю. Звертаємо увагу на те, що подальша оцiнка довгострокових фiнансових, що облiковуються за методом участi в капiталi на дату балансу не здiйснювалась, а саме, фiнансовi iнвестицiї у сумi 8 тис. грн. в корпоративнi права iнших пiдприємств вiдображено не за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж Товариством i об'єктом iнвестування, що має вплив на оцiнку активiв на дату фiнансової звiтностi. Разом з тим зауважуємо, що у облiковiй полiтицi Товариства не визначено основи розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу, прийняте Товариством вiдображення за собiвартiстю не вiдповiдає П(С)БО № 12.


1.2. Розкриття iнформацiї про облiк оборотних активiв Товариства
На нашу думку, бухгалтерський облiк запасiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20 жовтня 1999 р. N 246. Класифiкацiя та оцiнка запасiв вiдповiдають з П(С)БО № 9. Метод вибуття запасiв - собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), обраний товариством та вiдповiдно зафiксований у наказi “Про облiкову полiтику Товариства» вiдповiдає П(С)БО № 9. Станом на кiнцеву дату звiтного перiоду вартiсть виробничих запасiв на балансi Товариства становить 1 тис.грн., що вiдображено у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2012 року.
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року, на нашу думку, в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 р. № 237 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики.
На кiнцеву дату звiтного перiоду вiдповiдно до даних бухгалтерського Товариства:
• Дебiторська заборгованiсть за товари, работи, послуги – 655 тис.грн.;
• З нарахованих доходiв – 5 тис. грн.;
• Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 16 тис.грн.
У балансi Товариства на кiнцеву дату звiтного перiоду вiдображено грошовi кошти у нацiональнiй валютi у сумi 14 тис. грн., що достовiрно вiдображає данi бухгалтерського облiку та первинних документiв щодо залишкiв коштiв на розрахункових рахунках Товариства.
Визначення вартостi поточних фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 12. Сума iнвестицiй в цiннi папери станом на 31 грудня 2012 року становить 1 363 122 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012р. були переоцiненi за ринковою вартiстю. Дохiд вiд переоцiнки поточних фiнансових iнвестицiй вiдображений у складi iншого додаткового капiталу.
2.Розкриття iнформацiї за видами зобов'язань Товариства
На нашу думку, бухгалтерський облiк зобов’язань Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00 р.№ 20.
Структура зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012 р. має наступний вигляд:
Поточнi зобов’язання:
Векселi виданi – 277 770 тис.грн.;
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 76985тис.грн.;
Поточнi зобовязання за розрахунками:
- з одержаних авансiв – 75 тис. грн.;
- з бюджетом – 6 тис. грн.;
- зi страхування – 6 тис. грн.;
- з оплати працi - 12 тис. грн.;
iншi поточнi зобов’язання – 3 375 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання за облiгацiями власної емiсiї на дату балансу, з врахуванням висловлених вище зауважень, не приводяться.
3.Розкриття iнформацiї про власний капiтал
На нашу думку, бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства у суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО, а розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» .
Структура власного капiталу наступна:
- статутний капiтал – 18 777 тис. грн.;
- додатковий вкладений капiтал – 25 тис.грн.;
- iнший додатковий капiтал – 839 199 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток – 36 272 тис. грн.
Учасниками Товариства є:
- Компанiя «ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД («GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»), юридична особа вiдповiдно до Закону «Про мiжнароднi дiловi компанiї» Англiї та Уельсу, зареєстрована 23 липня 2004 року за реєстрацiйним № 5188128, мiсцезнаходження: Сполучене Королiвство, Вiнчмор Хiлл, Лондон, Кiнгз Авеню, 4, що володiє часткою у розмiрi 18 776 899,75 (Вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот дев’яносто дев’ять) гривень 75 копiйок, що становить 99,999998668 % Статутного капiталу та вiдповiдає 75 107 599 (Сiмдесят п’ять мiльйонiв сто сiм тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосiв на Загальних зборах учасникiв;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами «Дельта» (як компанiя з управлiння активами Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Спiвдружнiсть – 2», (ЄДРIСI 233356) зареєстроване за адресою: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Благоєва, буд. 31, зареєстроване виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 25.06.2003 року за реєстрацiйним № 1 224 120 0000 001568, що володiє часткою у розмiрi 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок), що становить 0,000001332 % Статутного капiталу та вiдповiдає 1 (одному) голосу на Загальних зборах учасникiв.
За даними первинних облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку внески до статутного капiталу здiйснено в повному обсязi грошовими коштами - 18 776 900,00 (вiсiмнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот) гривень.
Слiд зазначити, що станом на 31.12.2012 року на Товариствi була зроблена переоцiнка поточних фiнансових iнвестицiй на суму 839 199 тис.грн., дохiд вiд якої вiдображен у складi iншого додаткового капiталу.
4.Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
На думку аудитора бухгалтерський облiк (визнання i оцiнка) доходiв i витрат ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО. Розкриття iнформацiї про отриманi доходи i понесенi витрати у фiнансовiй звiтностi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87.
Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. №290.
У статтi «Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено загальний дохiд (виручку) у сумi 110 тис. грн. Чистий доход (виручка) становить 110 тис.грн.
Сума iнших фiнансових доходiв за звiтний перiод становить 1 595 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи – 12 тис грн.
Iншi доходи -210 153 тис.грн.
При заповненнi статей про витрати дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київ Секюрiтiз Груп» керувалось П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.99 р. та П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати».
Витрати операцiйної дiяльностi:
o адмiнiстративнi витрати – 973 тис.грн.;
o витрати на збут – 13 тис. грн.
o Iншi операцiйнi витрати - 11 тис грн.
Сума iнших фiнансових витрат за звiтний перiод становить 263 тис. грн.
Сума iнших витрат за звiтний перiод складає 209 270 тис.грн.
У статтi «Чистий прибуток (збиток)» Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено чистий прибуток у сумi 1 334 тис. грн. - рiзниця мiж сумою чистого доходу i сумою всiх витрат.
5.Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi
Звiтнiсть складено своєчасно згiдно П(С)БО № 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, П(С)БО № 2 “Баланс”, П(С)БО № 3 “Звiт про фiнансовi результати”, П(С)БО № 4 “Звiт про рух грошових коштiв”, П(С)БО № 5 “Звiт про власний капiтал”, та наказу Мiнфiну № 302 вiд 29.11.00р. “Про примiтки до рiчної звiтностi”, П(С)БО № 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами" «Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами».
Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку.
У якостi концептуальної основи для пiдготовки фiнансових звiтiв Товариства використовувались нацiональнi стандарти з бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99р.
6.Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2012 р.
У вiдповiдностi до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облiкову полiтику. Ведення бухгалтерського облiку органiзовано iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам. Товариством досягнуто незмiнностi облiкової полiтики протягом 2012 року. Зауважуємо: в Наказi «Про облiкову полiтику Товариства не вiдображенi всi принциповi питання органiзацiї бухгалтерського облiку, зокрема розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу.
7.Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року
За даними перевiрки дiй, якi вiдбулися протягом звiтного 2012 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» встановлено, що протягом звiтного року:
o Рiшення про випуск та розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалось;
o Рiшення про викуп власних акцiй не приймалось;
o Позики або кредити на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента не одержувались;
o Факту лiстингу/де лiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було;
o Стосовно змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй даних на Товариствi немає;
o Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалось;
o Товариство не має фiлiй та представництв; рiшення про утворення фiлiй або представництв не розглядались, не приймались;
o Порушень справи про банкрутство товариства станом на 31 грудня 2012 року не було.
o Змiни у складi посадових осiб не вiдбувались.

8. Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства
№ п/п
Показники Формули розрахунку показника фiнансового стану емiтента
Норма Значення показника 31.12.11р. Значення показника31.12.12 р.
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення)/ Короткостроковi зобов’язання 0,25-0,5 0,0 0,0
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ( Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори + Запаси + Витрати ) / Короткострокову заборгованiсть 1,0-2,0 0,0 3,8
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) К3 = Власнi кошти / Вартiсть майна
(пiдсумок активу балансу) 0,25-0,5 0,1 0,7
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 = ( Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть )/ Власний капiтал 0,5-1,0 10,2 0,5
5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф № 2 р.220/(Ф №1 (р.280 гр.3 +р.280 гр. 4 )/2) 0,008 0,001
На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок:
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує на те, що поточнi зобов’язання не можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi негативно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. У порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта не змiнився.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) вказує на те, що власних ресурсiв Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов’язань. У порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта збiльшився до 3,8.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) вказує на те, що частка власного капiталу Товариства у фiнансуваннi активiв бiльша, нiж залученого. У порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта збiльшився до 0,7.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) дорiвнюючи 0,5 вказує на те, що залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв незначна. У порiвняннi з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта суттєво зменшився.
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв показує на недостатню результативнiсть вкладення засобiв у дiяльнiсть Товариства. У порiвняннi з попереднiм перiодом вiн суттєво не змiнився.
Аналiз фiнансового стану Товариства на 31 грудня 2012 року свiдчить про незалежнiсть вiд залученого капiталу Результативнiсть вкладення засобiв у пiдприємство низька.


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основною сферою дiяльностi Товариства є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку України. Дана дiяльнiсть провадиться на пiдставi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть, лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть, лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг. Всi лiцензiї виданi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство надає посередницькi послуги з купiвлi-продажу цiнних паперiв, консультацiйнi послуги на ринку цiнних паперiв.
Всi види дiяльностi, що здiйснює Товариство, являються перспективними, оскiльки фондовий ринок України продовжує розвиватись та вдосконавлюватись. Фактор сезонностi на основну дiяльнiсть Товариства не впливає.
Основними конкурентами Товариства є iншi торговцi цiнними паперами, що провадять свою дiяльнiсть на фондовому ринку України.
Основними споживачами послуг, що надає Товариство, виступають: ТОВ "ТЕМIС", ТОВ "Металургiйний центр". Для розширення своєї клiєнтської бази Товариством проводяться iнформацiйнi заходи для потенцiйних клiєнтiв.
Основними ризиками Товариства є: системний ризик, кредитний ризик, ринковий ризик, ризик змiни цiни, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, кадровий ризик, юридичний (правовий) ризик, стратегiчний ризик, ризик професiйної дяльностi, полiтичний ризик, iмiджевий ризик.
Товариством створено внутрiшню систему управлiння ризиками, що являє собою сукупнiсть обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення. Тобто - це процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, пов'язаний з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками включає такi елементи: визначення основних принципiв управлiння ризиками професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами в Товариствi; виявлення, облiк та опис ризикiв окремо за кожним видом ризику; оцiнювання ризикiв та контроль (монiторинг) рiвня ризикiв; заходи щодо зниження (мiнiмiзацiї) ризикiв та лiквiдацiї негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, у тому числi порядок та джерела фiнансування заходiв по компенсацiї отриманих збиткiв; формування управлiнської структури Товариства, розробка внутрiшнiх правил, процедур та технологiй з урахуванням прийнятих Товариством основних принципiв управлiння ризиками; контроль за ефективнiстю управлiння ризиками.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв Товариством не здiйснювалось вiдчуження активiв. Товариство не планує здiйнювати значнi iнвестицiї та придбання.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство не є виробником продукцiї. Основний вид дiяльностi - це професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська, дилерська та андеррайтинг).
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012 року становить 78 тис. грн.
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу України.
Всi обєкти використовуються в господарських цiлях Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства можуть впливати такi фактори:
Макроекономiчнi ризики:
- зменшення реальних доходiв iнвесторiв, що спричинятиме скорочення рiвня iнвестицiй i може мати наслiдком зменшення обсягiв реалiзацiї послуг.
Полiтичнi ризики, та ризики, що пов'язанi з дiяльнiстю держави:
- нестабiльнiсть законодавчої бази країни;
- погiршення полiтичної стабiльностi країни;
- прийняття державними органами нормативних актiв, що погiршують умови iнвестицiй в пiдприємства України;
- введення нових або збiльшення розмiру iснуючих податкiв та зборiв;
- неналежний захист iнвестицiй та приватної власностi з боку держави.
Фiнансово-економiчнi ризики:
- змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави;
- ризик зростання вiдсоткових ставок, що ускладнить можливiсть Емiтента в майбутнiх перiодах здiйснювати рефiнансування за своїми борговими зобов'язаннями.
Галузевi ризики:
- посилення конкуренцiї на фондовому ринку України;
- недостатня розвиненiсть фондового ринку України.
Соцiальнi ризики:
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi (девальвацiя гривнi, гiперiнфляцiя);
- змiни до законодавства.
Екологiчнi ризики:
- форсмажорнi ризики (пожежi, землетруси, повiнi).
Керiвництво Товариства розробляє та впроваджує систему управлiння, що спрямована на мiнiмiзацiю впливу факторiв ризику на господарську дiяльнiсть, дозволяє їх завчасно виявити, упередити або зменшити їх негативний вплив в разi настання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2012 року штрафнi санкцiї Товариством не сплачувалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основним напрямком iнвестицiйної дiяльностi Товариства є розширення клiєнтської бази, впроваження маркетингових дослiджень щодо розширення ринкiв збуту послуг, розробка нових перспективних напрямкiв дiяльностi на фондовому ринку та iнвестування коштiв в iнвестицiйно привабливi об'єктi промислово-фiнансового сектору України шляхом придбання цiнних паперiв та корпоративних прав.
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Обсяги робочого капiталу достатнi для втiлення поточних потреб Товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
За станом на 31.12.2012 року загальний пiдсумок укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) Товариства складає 38 640 934,00 грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв - 17 100 грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство у найближчому роцi планує розширити коло клiєнтiв, збiльшити обсяг оперцiй з цiнними паперами. Планується освоєння нових фiнансових iнструментiв фондового ринку та надання послуг з управлiння портфелем цiнних паперiв клiєнта.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Для ефективного здiйснення своєї господарської дiяльностi Товариство реалiзує адекватну полiтику стосовно дослiджень та розробок, яка включає такi напрямки:
- визначення можливостей та ризикiв дiяльностi на фондовому ринку;
- оцiнка iнвестицiйної привабливостi, рейтингування, прогнозування стану фондового ринку в цiлому, а також його сегментiв у галузевому, регiональному розрiзi та у розрiзi емiтентiв;
- пошук нових альтернативних можливостей, аналiз потреб потенцiйних клiєнтiв.
Вiдповiдно, з метою ефективного виконання зазначених напрямкiв полiтики дослiджень та розробок, здiйснюється дослiдження та аналiз:
- поточної ринкової ситуацiї та її основних тенденцiй розвитку фондового ринку;
- переваг та недолiкiв основних конкурентiв Товариства у конкурентнiй сферi дiяльностi;
- множини факторiв зовнiшнього та внутрiшнього середовища, їх впливу на загальну ситуацiю та кон'юнктуру ринку;
- нових форматiв торгiвлi, методiв здiйснення маркетингової та торгiвельної полiтики, основних практичних здобуткiв у сферi торгiвлi та маркетингу;
- дослiдження можливостей та перспектив розвитку iнвестицiйної дiяльностi на фондовому ринку;
- складання аналiтичного огляду основних видiв дiяльностi учасникiв фондового ринку, з метою залучення iнвестицiйного капiталу.
Загалом дослiдницька полiтика Товариства, що реалiзується в господарськiй дiяльностi, роздiляється на поточний, перiодичний або стратегiчний аспекти та спрямована вiдповiдно на досягнення операцiйних та стратегiчних завдань.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного перiоду судових справ стороною в яких виступає Товариство порушено не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За останнi три роки спостерiгається стабiльнiсть у дiяльностi Товариства.
Порожнi цифровi поля у данiй звiтностi рахувати нулем.
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi, не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 76 12 0 66 76 78
будівлі та споруди 58 0 0 54 58 54
машини та обладнання 9 6 0 0 9 6
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 9 6 0 0 9 6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 76 12 0 66 76 78
Опис До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше одного року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Ведення податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.12 становить 253 тис. грн., знос - 159 тис. грн., залишкова вартiсть - 78 тис. грн. Всi обєкти використовуються в господарських цiлях Товариства. Товариством забезпечено незмiннiсть протягом звiтного перiоду порядку визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв, при цьому використовувався метод нарахування амортизацiї у вiдповiдностi з прямолiнiйним методом. Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Обмежень на використання майна Товариства не встановлено
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 55074 50748
Статутний капітал (тис. грн.) 18777 18777
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 18777 18777
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485, та на вимогу Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П+IV р П+V р П) = 53 740 тис.грн. Вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П+IV р П+V р П) = 55 074 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 389170 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 111400 X X
серiя "А" 14.05.2007 111400 14.5 21.05.2010
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 277770 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3375 X X
Інші зобов'язання X 77084 X X
Усього зобов'язань X 469629 X X
Опис: Загальна сума зобов'зань Товариства складає 469 629 тис.грн., у тому числi за зобов'язаннями облiгацiй серiї В (випуск № 216/2/07) - 111400 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" за ЄДРПОУ 25590014
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 7
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 04070, Україна, Подiльський р-н, м.Київ, Григорiя Сковороди, 21/16
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 4 3
- первісна вартість 011 24 27
- накопичена амортизація 012 ( 20 ) ( 24 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 76 78
- первісна вартість 031 235 253
- знос 032 ( 159 ) ( 175 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 391449 0
- інші фінансові інвестиції 045 8 8
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 391537 89
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 871 655
- первісна вартість 161 871 655
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 4 0
- за виданими авансами 180 2 0
- з нарахованих доходів 190 30 5
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 21 16
Поточні фінансові інвестиції 220 130459 1363122
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 145 14
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 131532 1363813
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 523070 1363902
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 18777 18777
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 25 25
Інший додатковий капітал 330 0 839199
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 34938 36272
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 53740 894273
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 111400 111400
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 111400 111400
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 175671 277770
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 181799 76985
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 22 75
- з бюджетом 550 0 6
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 6
- з оплати праці 580 0 12
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 438 3375
Усього за розділом IV 620 357930 358229
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 523070 1363902
Примітки Примiтки: Станом на 31.12.2012р. вартiсть необоротних активiв Товариства становить 89 тис.грн., та складається з таких статей: Нематерiальнi активи - 3 тис.грн.; Основнi засоби - 78 тис.грн.; Iншi фiнансовi iнвестицiї - 8 тис.грн.
Станом на 31.12.2012р. вартiсть оборотних активiв Товариства становить 1 363 813 тис.грн., та складається з таких статей: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 655 тис.грн.; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за нарахованими доходами - 5 тис.грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 16 тис.грн.; Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 1 363 122 тис.грн; Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi - 14 тис.грн.
Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 р. має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов'язання - 111 400 тис.грн., в т.ч.:iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 111 400 тис.грн.; Поточнi (короткостроковi) зобов'язання - 358 229 тис. грн. в т.ч.: векселi виданi - 277 770 тис.грн.; кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги - 76 985 тис. грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 75 тис. грн.;поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 6 тис. грн.;поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 12 тис. грн. iншi поточнi зобов'язання - 3 375 тис. грн. Валюта балансу зросла на 840 832 тис.грн. в порiвняннi з попереднiм перiодом.Це зумовлено дооцiнкою наявних на балансi Товариства акцiї згiдно з ринковою котировкою
Керівник Шиханов О.Ю.
Головний бухгалтер Божок Л.Д.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" за ЄДРПОУ 25590014
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 110 12
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 110 12
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 110 12
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 12 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 973 ) ( 628 )
Витрати на збут 080 ( 13 ) ( 89 )
Інші операційні витрати 090 ( 11 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 875 ) ( 705 )
Доход від участі в капіталі 110 0 3424
Інші фінансові доходи 120 1595 25
Інші доходи 130 210153 1988
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 263 ) ( 276 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 209270 ) ( 1464 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1340 2992
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 6 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1334 2992
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 1334 2992
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 55 8
Витрати на оплату праці 240 418 317
Відрахування на соціальні заходи 250 154 116
Амортизація 260 20 17
Інші операційни витрати 270 339 259
Разом 280 986 717
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в 2012 роцi склав 110 тис.грн.
Окрiм доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариство у 2012 роцi отримало дохiд в сумi 211 748 тис.грн., а саме такi доходи: iншi фiнансовi доходи - 1 595 тис.грн.; iншi доходи - 210 153 тис. грн.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю в 2012 роцi складають 986 тис.грн. та включають: адмiнiстративнi витрати - 973 тис.грн.; витрати на збут - 13 тис.грн. Iншi витрати, що не вiдносяться до операцiйної дiяльностi Товариства складають 209 270 тис.грн. За 2012 рiк фiнансовi результати вiд фiнансово-господарської дiяльностi становлять: чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 110 тис. грн.; валовий прибуток -110 тис. грн.; збиток вiд операцiйної дiяльностi -875 тис.грн.; прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування - 1 334 тис.грн. Прибуток вiд звичайної дiяльностi, вiдображений в фiнансовiй звiтностi Товариства за 2012 рiк, становить 1 334 тис.грн.
Керівник Шиханов О.Ю.
Головний бухгалтер Божок Л.Д.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" за ЄДРПОУ 25590014
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 76 17
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 6 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 25 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 337 ) ( 318 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 366 ) ( 257 )
Витрат на відрядження 110 ( 65 ) ( 6 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 160 ) ( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 60 ) ( 183 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -879 -747
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -879 -747
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 214544 1880
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 1617 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 209334 ) ( 850 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 9281 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2454 1030
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2454 1030
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 14345 130
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 11100 ) ( 138 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 43 ) ( 198 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 3202 -206
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 3202 -206
Чистий рух коштів за звітній період 400 -131 77
Залишок коштів на початок року 410 145 68
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 14 145
Примітки Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2012 рiк складають 76 тис.грн.
Сума витрат на оплату за 2012 рiк складає 989 тис. грн. та включає: витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 337 тис.грн., витрачання на оплату працiвникам - 366 тис.грн., витрати на вiдрядження - 65 тис.грн., витрати на оплату зобов'зань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) - 60 тис.грн.витрат на податок на прибуток - 1 тис.грн., витрат на вiдрахування на соцiальнi заходи - 160 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає збиток 879 тис.грн.
Чистий рух коштiв у 2012 роцi у результатi iнвестицiйної дiяльностi дорiвнює -2 454 та складається з: реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 214 544 тис.грн.; отриманих вiдсоткiв - 1 617 тис.грн.; придбання фiнансових iнвестицiй - 209 334 тис.грн.iнших платежiв - 9 281 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець року становить 14 тис.грн.
Керівник Шиханов О.Ю.
Головний бухгалтер Божок Л.Д.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" за ЄДРПОУ 25590014
Територія за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 18777 0 25 0 0 34938 0 0 53740
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 18777 0 25 0 0 34938 0 0 53740
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 839199 0 0 0 0 839199
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1982 0 0 1982
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 839199 0 1334 0 0 840533
Залишок на кінець року 300 18777 0 25 839199 0 36272 0 0 894273
Примітки Власний капiтал на кiнець 2012 року складає 55 074 тис.грн. та включає: статутний капiтал - 18 777 тис.грн., додатковий вкладений капiтал - 25 тис.грн., нерозподiленийприбуток - 36 272 тис.грн.
Керівник Шиханов О.Ю.
Головний бухгалтер Божок Л.Д.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 24 20 3 0 0 0 0 5 0 0 0 27 24
Разом 080 24 20 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 24
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 69 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 69 15 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 128 119 5 0 0 0 0 8 0 0 0 133 127 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 33 24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 27 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 235 159 18 0 0 0 0 16 0 0 0 253 175 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 8 8 0
акції 390 0 0 1363122
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 8 8 1363122
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 8
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 1363122
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 3
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 12 8
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 263
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 1595 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 210153 209242
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 28
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 14
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 14
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 655 90 16 549
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 16 16 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 12
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 6
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 6
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 6
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 20
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0